niedziela, 27 września 2015

Rozwód, – Co zrobić, aby się rozwieść? – część I

Aby się rozwieść należy wnieść pozew o rozwód do Sądu i wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także, że wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz że z innych względów orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Należy pamiętać, że rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed Sąd Okręgowy, Wydział Rodzinny, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Na wniosek strony o zwolnienie od kosztów postępowania sąd może zwolnić z ponoszenia tej opłaty, jeżeli strona wykaże, że nie jest w stanie jej ponieść i załączy do pozwu Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątki, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie można pobrać ze strony Sądu Okręgowego we Wrocławiu:  Oświadczenie

W pozwie należy wskazać czy wnosi się o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie czy też z orzeczeniem o winie. Należy pamiętać jednak, że tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i w tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci, to w pozwie należy wskazać, komu sąd ma powierzyć władzę rodzicielską a komu ograniczyć, w jakiej wysokości mają być zasądzone alimenty i od kiedy. W jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem z tym zastrzeżeniem, że na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.  Należy pamiętać, że sąd uwzględnia również pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Do pozwu należy dołączyć:
- odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej,
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dzieci,
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł lub Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątki, dochodach i źródłach utrzymania.
c.d.n. ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz