sobota, 28 listopada 2015

Jakie są przesłanki separacji?

Separacje może orzec sąd w procesie lub na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Opłata sądowa od pozwu o separacje wynosi 600 zł. Powództwo wytacza się wyłącznie przed Sądem Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

czwartek, 8 października 2015

Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Wspólność majątkowa między małżonkami ustaje:
  1. w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 21 KRO);
  2. w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej w drodze umowy (art. 47 KRO);
  3. w wyniku orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami (art. 52 KRO);
  4. na skutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 KRO);
  5. po ogłoszeniu separacji (art. 54 KRO);


niedziela, 27 września 2015

Rozwód, – Co zrobić, aby się rozwieść? – część I

Aby się rozwieść należy wnieść pozew o rozwód do Sądu i wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także, że wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz że z innych względów orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Należy pamiętać, że rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed Sąd Okręgowy, Wydział Rodzinny, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

sobota, 19 września 2015

Kontakty z dzieckiem? - Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Kontakty z dzieckiem mogą być ustalone:

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Sądowe zniesienie wspólności między małżonkamiPrawo przewiduje dwa sposoby zniesienia współwłasności między małżonkami tj. umowny lub sądowy.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Należy wskazać na marginesie, że ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.