niedziela, 27 września 2015

Rozwód, – Co zrobić, aby się rozwieść? – część I

Aby się rozwieść należy wnieść pozew o rozwód do Sądu i wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także, że wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz że z innych względów orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Należy pamiętać, że rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed Sąd Okręgowy, Wydział Rodzinny, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

sobota, 19 września 2015

Kontakty z dzieckiem? - Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Kontakty z dzieckiem mogą być ustalone: