poniedziałek, 18 grudnia 2017

Rozwód

Pozytywne przesłanki rozwodu

Rozwód - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Rozwód Adwokat

zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - występuje wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami wieź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Jednak pomimo istnienia pewnych elementów więzi gospodarczej można rozkład uznać za zupełny, jeżeli utrzymanie więzi gospodarczej (np. wspólne mieszkanie) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast sporadyczne stosunki fizyczne mogą oznaczać, że rozkład nie nastąpił.

trwały rozkład pożycia małżeńskiego - występuje wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Nawet jednorazowy postępek małżonka takie jak cudzołóstwo i ciężka zniewaga mogą stać się zawinioną przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu i być podstawą rozwodu.


Czytaj więcej ...

czwartek, 7 grudnia 2017

Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyr. SN z 7.9.2000 r., I CKN 872/00, Legalis) w niedostatku znajduje się ten, kto nie może ...

wtorek, 19 kwietnia 2016

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500 +?

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kancelarii w przedmiocie zasad, na jakich przyznawana jest świadczenie wychowawcze 500 plus, w niniejszym poście postaram się przybliżyć przynajmniej podstawowe zasady przyznawania tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze (500 +) przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.


Świadczenie (500 +) przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Z tym zastrzeżeniem, że przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza  .....


sobota, 28 listopada 2015

Jakie są przesłanki separacji?

Separacje może orzec sąd w procesie lub na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Opłata sądowa od pozwu o separacje wynosi 600 zł. Powództwo wytacza się wyłącznie przed Sądem Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

czwartek, 8 października 2015

Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Wspólność majątkowa między małżonkami ustaje:
  1. w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 21 KRO);
  2. w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej w drodze umowy (art. 47 KRO);
  3. w wyniku orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami (art. 52 KRO);
  4. na skutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 KRO);
  5. po ogłoszeniu separacji (art. 54 KRO);


niedziela, 27 września 2015

Rozwód, – Co zrobić, aby się rozwieść? – część I

Aby się rozwieść należy wnieść pozew o rozwód do Sądu i wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także, że wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz że z innych względów orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Należy pamiętać, że rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed Sąd Okręgowy, Wydział Rodzinny, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

sobota, 19 września 2015

Kontakty z dzieckiem? - Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Kontakty z dzieckiem mogą być ustalone: