sobota, 28 listopada 2015

Jakie są przesłanki separacji?

Separacje może orzec sąd w procesie lub na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Opłata sądowa od pozwu o separacje wynosi 600 zł. Powództwo wytacza się wyłącznie przed Sądem Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz